ساختار شرکت

نمودار سازمانی و ساختار شرکت کارا تلفن:
شرکت کارا تلفن سعی دارد تا رسالت خود را با بکارگیری پرسنل کارآمد و مجرب در بخش های مختلف شرکت به بهترین نحو ممکن به انجام رساند، در حال حاضر حیطه کاری هریک از بخش ها به شرح زیر است و همه پرسنل در بخش های مختلف در تلاشند تا با به کارگیری دانش و تکنولوژی روز شرکت را در راستای اهداف ملی به پیش برند.

واحد توسعه و تحقیق:(R&D)
فعالیت این بخش در زمینه تحقیق و طراحی و گسترش امکانات و فیچرهای مراکز تولیدی می باشد.

واحد تولید:
وظیفه این بخش پس از طراحی سوئیچ فراهم کردن امکانات کمی ، کیفی و تولید می باشد.

واحد پشتیبانی:
این بخش از شرکت مسئول ارائه راه حل های فنی در پروژه های در حال انجام می باشد و پشتیبانی پروژه ها پس از انجام عملیات های نصب و راه اندازی نیز، بر عهده این بخش قرار دارد.

واحد نصب:
نصب و اجرای سیستم ها و شبکه های ارتباطی و انجام امور سخت افزاری پروژه ها توسط پرسنل مجرب این واحد صورت می گیرد.

واحد راه اندازی:
پـس از نصـب فیزیکی تجهیزات در پروژه های مختلف، راه اندازی سیـستم ها صورت می گیرد. امـور مربوط راه اندازی در واحد راه اندازی انجام می شود. این بخش از سازمان همه مسئولیتهای فنی سیستم شامل راه اندازی نرم افزاری سیستم ها و انجام پیکره بندی های مربوطه را در فاز راه اندازی به عهده دارد .

مدیریت پروژه:
کلیـه پروژه های شرکت جهت سـازماندهی، برنامه ریزی، نظارت کنترل روند پیشرفت پروژه دارای مدیرپروژه می باشد.

واحد تضمین کیفیت:
این واحد مسئول طراحی و بهبود سیستم ها و فرایندهای کاری بر اساس استانداردهای نظام مدیریت کیفیت و نظارت بر حسن اجرای آن می باشد. همچنین این واحد همواره در تلاش است تا با بهبود فرایندها شرکت را به سمت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود یاری کند.